Επωνυμία: Βαλαντάσης Π. Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 151808801000

Έδρα: Άνοιξη Αττικής

Διεύθυνση: Κυκλαμίνων 45

(Μοναδικός) Εταίρος: Παναγιώτης Βαλαντάσης

Διεύθυνση Εταίρου: Κυκλαμίνων 45

Κατηγορία Εισφοράς: Κεφαλαιακή

Διαχειριστής: Παναγιώτης Βαλαντάσης