Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την χρήση των cookies

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.aegeanexperts.gr της εταιρείας ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ Π. ΜΙΚΕ, με τον διακριτικό τίτλο AEGEAN EXPERTS, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή αποκαλύπτοντας οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας.

Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις και την τοποθεσία σας.

Όταν επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και αποδεχτείτε τα cookies, διατηρούμε το δικαίωμα να συγκεντρώνουμε μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος περιηγητή (browser), είδος υπολογιστή / συσκευής, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ ή/και να παρακολουθούμε διευθύνσεις IP ] που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή (server) μας, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για την προβολή της ιστοσελίδας μας σε εσάς και την εγγύηση της σταθερότητας και της ασφάλειας, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους.

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. υπηρεσίες hosting, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου).

Μέσω των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί και επιστραφεί, ο ιστότοπός μας αναγνωρίζει ότι έχετε ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν και τον έχετε επισκεφθεί με το πρόγραμμα περιήγησης, που χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προβάλλουμε την ιστοσελίδα με τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε τα cookies γενικά να μην μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή σας ή/και να ερωτάσθε κάθε φορά εάν συμφωνείτε με την ενεργοποίηση των cookies. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχετε ενεργοποιήσει ξανά οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να μάθετε λεπτομερώς πώς λειτουργούν όλα αυτά από τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του ιστότοπου, που παράγονται από το cookie, μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για την ανάλυση της χρήσης σας αυτής της ιστοσελίδας, με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η διεύθυνση IP, που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics, δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να εμποδίσετε την αποθήκευση των cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας, που δημιουργεί το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies περιοδικά, για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές, καθώς η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή.

 

 

 

Data protection policy

Policy for personal data protection and the use of cookies

When you visit the www.aegeanexperts.gr website of the company VALANTASSIS P. MIKE, we may collect data from you. The Company is committed to ensuring the privacy of all website visitors and protecting any personal data you provide us with. You can visit our website, without telling us who you are or revealing any information about yourself.

Some of that data may be of personal nature. That data may include the browsing history, the IP address, the screen resolution, the browser you used, the operating system and settings, the times of access and your reference URL. If you use a portable device, we may also collect data identifying the device, the settings and your location.

When you visit, use our website and accept the cookies, we reserve the right to collect non-personal user identification data [type of browser, type of computer/device, operating system, Internet providers etc.] and/or track IP addresses that your browser transmits to our server, which are technically necessary for you to be able to view our website and for us to guarantee stability and security, using relevant technologies (cookies). Cookies are small text files, stored on the hard drive of every user, without being able to access documents or files from the user’s computer. They are used to facilitate user access during the use of certain services and/or pages of the Website, as well as for statistical purposes.

We do not transmit the data we collect to other affiliated companies or external service providers, contractors (e.g. hosting services, content management system).

The information that has been stored and returned helps our website identify that you have already had access to it and have visited it through the browser you use in this device. We use that information so that we can design and display the website in the optimal manner and according to your preferences.

You can set the browser in such a way that cookies in general will not be able to be stored on your device and/or you will not be asked every time if you agree with the activation of the cookies. You can also delete the cookies you have activated before at any time. You can find out in detail how all of that works from the help function of the browser.

This website uses Google Analytics, a web analytics service offered by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses a specific type of cookies, which is stored on your computer and allows for the analysis of website use. The information relating to your use of this website, generated by the cookie, is generally transmitted and stored on a Google server in the USA.

Google uses that information on our behalf for the analysis of your use of this website, in order to draw up reports relating to the website activities and to provide additional services relating to website and Internet use. Google can also transmit that information to third parties, as required by law or in so far as the third parties in question process that data on Google’s behalf. The IP address, which is transmitted by your browser in the framework of Google Analytics, does not mix with other Google data.

You can prevent the storage of cookies with the right setting using the browser software. In addition, you can prevent Google from recording the data relating to the website use that the cookie creates (including the IP address), and processing that data, by downloading and installing the browser plug-in available on the website https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

You are asked to view the Policy for Personal Data Protection and the use of Cookies periodically, so you can be informed about any changes, as the present policy may be modified or supplemented at any time.